top of page

 

המציאות הרב תרבותית בקונסרבטוריון עכו כיום ובעתיד

תפקידו של קונסרבטוריון בעיר מעורבת הינו מורכב ושונה מתפקיד קונסרבטוריון בחברה חד תרבותית.

מעבר להיותו מוסד מוסיקלי-מקצועי הוא משמש כמרחב חברתי – תרבותי לבני נוער בעלי זהויות תרבותיות שונות.

מתוקף הגדרה זאת הוא נדרש לתת מענה מקצועי ותרבותי לאוכלוסיות השונות המהוות את פסיפס התלמידים שלו כאשר הכוונה היא למפגשים התרבותיים המתקיימים בין בני נוער ומבוגרים נוצרים, מוסלמים ויהודים.

מפגשים אלו מתקיימים בחדרי הלימוד באולמות הקונצרטים לאורך כל שעות היום.

קביעת תוכנית שנתית - תוכנית העבודה השנתית נקבעת תוך תשומת לב רבה ללוחות השנה היהודיים המוסלמים והנוצריים.

תפקיד המנהל בקונסרבטוריון רב תרבותי - מנהל קונסרבטוריון במוסד רב-תרבותי בעיר מעורבת נדרש להוביל מערכת מורכבת לאוכלוסיות השונות.

הוא נדרש ליצור אקלים תרבותי שמאפשר מפגשים רב תרבותיים, לאתר מורים מקצועיים בעלי רגישות תרבותית ולתת מענה לרגישויות הנוצרות כתוצאה ממפגשים רב תרבותיים כגון סוגיית הנגינה של ההמנון, מתודת הלימוד ורפרטואר הנגינה בהרכבי הנגינה השונים.

שפת ההוראה בקונסרבטוריון היא עברית. במקרים אחדים נעזרים המורים בהורים המתרגמים לילדים את הנאמר בשיעור.

כלי הנגינה - כיום לומדים בקונסרבטוריון רק כלים מערביים. בעתיד נוסיף את הכלים הערביים העממיים כגון נאי, קאנון, כינור מזרחי ועוד.

קונצרטים - הנגינה המשותפת בקונצרטים מהווים את המרחב החברתי המשמעותי ביותר בקונסרבטוריון: כאן באה לידי ביטוי המצוינות האישית והקבוצתית, ההכרות ההדדית וקבלת האחר.

ההורים נחשפים לרפרטואר שחלקו לא מוכר להם, לכלי נגינה שונים ולטקסיות המלווה את הקונצרטים.

תחושת הגאווה  בסיום הקונצרטים יוצרת קרבה אמיתית בין הורים, ילדים ומורים.

פרויקט הנגינה בבתי הספר - בשעות הבוקר מקיים הקונסרבטוריון את פרויקט הנגינה בבתי הספר ופעילות מוסיקלית בגני הילדים.

קיימים בעיר שני מרכזי נגינה לגני הילדים, מרכז יהודי הקיים בצפון העיר ומרכז ערבי הקיים בעיר העתיקה.

החל משנת הלימודים הקרובה נקיים בקונסרבטוריון מפגשים משותפים לשני מרכזי המוסיקה של הגנים.

פרויקט הנגינה בבתי הספר מתקיים בכל בתי הספר היסודיים היהודיים בעיר. השנה הקמנו כיתת מוסיקה במגזר הערבי ובעתיד נרחיב את הפעילות לכלל בתי הספר הערביים בעיר.

הכוונה היא לקיים מפגשים בין בתי ספר מהמגזרים השונים ולהקים תזמורות ומקהלות בית ספריות.

תכנית לימודים בבתי ספר ערבים - פירוט נוסף.

צוות ותלמידי הקונסרבטוריון מדברים ומראים את העבודה המשותפת והחיים בקונסרבטוריון בעיר מעורבת.
bottom of page