top of page
התכנית הפדגוגית 

המערך הפדגוגי בקונסרבטוריון קיים על מנת לקיים פעילות שוטפת, מבוקרת  ומקצועית.  בראש הארגון קיים תפקיד הרכז הפדגוגי, שתפקידו לעקוב, ליזום ולקדם מהלכים ליישום ה"אני מאמין" הפדגוגי של המוסד.

 

תחומי התוכן הפדגוגיים:

תוכניות לימודים

תוכניות הלימודים בכלים השונים, תהליכי למידה והרפרטואר המתאים לגופים השונים בכל המחלקות, תחומי ההעשרה – תורת ותרבויות המוסיקה: חומרי למידה בתיאוריה, סולפג', תחומי ההעשרה -  סדנאות, קונצרטים והרצאות רלוונטיות במסגרת הקונסרבטוריון ומחוצה לו.

ישיבות "צוות הרכזים"

 ישיבות המקדמות ומאפשרות את שיתוף הפעולה  הבין מחלקתי בתהליך חשיבה משותף. תהליך  שמאפשר  את קידום המטרות השונות העומדות על הפרק בטווחי זמן שונים.  בישיבות אלו דן הצוות בנושאים הקשורים לתהליכי הלמידה ותקשורת עם בתי ספר, הורים ותלמידים, יוזמות ופתוח פרויקטים מיוחדים קיימים וחדשים.מפגשים מחלקתיים  -  בישיבות אלה מקדמים שיתוף פעולה בין מחלקתי, רפרטואר, חומרים ותהליכי למידה,  מתקיימים קונצרטים בין מחלקתיים המציגים את הפעילות השוטפת ומייצרים תהליך לימוד עמיתים.

רסיטלים

פעמים במהלך השנה מתקיימים רסיטלים. מטרת הרסיטלים לאפשר לתלמידים להציג את התוצרים בפני הורים, חברים, מורים וליהנות מהמעמד  המיוחד. ברסיטלים  משתתפים תלמידים ממחלקות שונות. כל תלמידי הקונסרבטוריון מחויבים ברסיטל.

 

מבחני כלים

פעמים במהלך השנה מתקיימים מבחנים אינדיבידואלים. מטרת המבחנים לתת הערכה לתלמיד, והוריו על התקדמות התלמיד. מבחנים אלו מוערכים בציון והערכה הנשלחים להורי התלמידים. חברי הועדה פדגוגית ,המורכבת ממורי מחלקה ורכז המחלקה, אשר נוכחים במהלך המבחן קובעים את ההערכה לאחר דיון מקצועי.

 

תעודות סוף שנה

תעודות סוף שנה הוא תהליך בפני עצמו ולו ניתנת תשומת לב מיוחדת. תעודות אלו מסכמות את הפעילות של התלמיד בכל תחומי עיסוקו המוסיקלי ומשקף את התקדמותו. לשם כך יצרנו מאגר היגדים רלוונטיים לכל תחום ביצוע. בנוסף המורים רשאים להוסיף מלל חופשי על פי שיקול דעתם.

 

ועדות פדגוגיות

פעמים בשנה מתקיימות ועדות פדגוגיות בהם מתבצעות הערכות תלמידים בחטיבת הביניים ובתיכון. תוצאות הועדות הפדגוגיות מוצגות בפני הרכזים הפדגוגים, המחנכים והמנהלים  של בתי הספר ומטרתן לתת ולקבל אינפורמציה על מנת ליצור את הפרופיל המלא לגבי  כל התלמיד.

 

ימי הורים 

בעקבות הועדות הפדגוגיות והמידע המועבר לבתי הספר, מורי הקונסרבטוריון משתתפים בימי הורים בבית הספר.

 

שיעורים פתוחים

כל מחלקה בכל שכבת גיל מציגה בפני ההורים את הפעילות בצורת שיעורים פתוחים שאינם קונצרט, במטרה להציג את תהליכי הלמידה.

 

כיתות אמן

כיתות האמן הן הזדמנות להכיר מורים ואמנים שאינם המורים ה"מוכרים" ולאפשר להם ללמד את התלמידים בדרכי למידה חדשות.

 

ימי שיא

ימי השיא כמו: יום קלרינט, יום קרן – להעצמת החיבור של התלמיד עם הכלי עליו הוא  מנגן. במקביל , ימי השיא  נועדו להרחבת אופקים והכרות עם תלמידים ומורים שמנגנים על הכלי המזדהים  וחולקים את החוויה. ימי השיא כוללים גם סדנאות כגון– מוזיקה קלה, מוזיקה ערבית, אולימפיאדת תיאוריה וכדומה.

 

השתלמות מורים 

בהנחיית מיכל שחר. תהליך התפתחות אישית כמורה, תקשורת בין חברי הצוות, הבנה ובדיקת תהליכי למידה ברמות השונות. זהו תהליך אותו חווים המורים במסגרת השתלמות שלוש שנתית –  בתהליך זה נבחן מחדש "אני מאמין"- אישי, מחלקתי והמוסדי.

מטרה פדגוגית אופרטיבית - קידום התלמידים להצלחה תוך ניצול פוטנציאל אישי ותשומת לב לתהליכי הלמידה. עבודת צוות משתף פעולה תוך בחינה עצמית בכל הרמות.

bottom of page