top of page

 תכנית לימודים בבתי ספר ערביים בעיר עכו המשתתפים בפרויקט "בית ספר מנגן"

בעיר עכו, מתקיים פסיפס תרבותי עשיר ומגוון, המבוסס על מפגש תרבויות היסטורי, על מפגש דתות, על קדושתה של הארץ לדתות שונות ועל קליטת עלייה מקשת רחבה שלארצות ושל תרבויות. הפסיפס מתבטא בתחומים שונים: אמנות, ספרות, מוזיקה, אוכל ועוד.

הכרת האחר תאפשר יצירת דיאלוג, שכנות טובה והפריה הדדית ותעשיר את החברה בעיר עכו כולה, לפיכך, הקמת פרויקט כמו המודל היישובי "בית ספר מנגן" בבתי ספר ערביים בעיר עכו, עם תוכנית שמשלבת מוזיקה מערבית עם מוזיקה ערבית לתלמידים יהודים וערבים, תיצור הידברות מוזיקלית שיש ביכולתה להוביל לדיאלוג תרבותי, חברתי ופוליטי פורה בין שני העמים.

כידוע, לימוד הנגינה אינו זמין לכולם ולא לכל התלמידים יש אפשרות כלכלית לקנות כלי נגינה כלשהו. בעיר עכו מרבית האוכלוסייה הערבית היא במצב סוציואקונומי בינוני עד נמוך לכן בתוכנית זו הלימוד הוא בתשלום סמלי. בנוסף, יש אפשרות להשאיל כלי נגינה לתלמידים שאינם בעלי יכולת כלכלית, כדי לתת הזדמנות לתלמידים הערבים לשיר או לנגן בכלי מוזיקלי.

המטרות להקמת מחלקה למוזיקה ערבית בתוך הקונסרבטוריון העירוני-עכו:

 - מחלקה זו יכולה להכשיר תלמידים ( ערבים ויהודים) להיות נגני עוד, כינור מזרחי, קנון, נאי, כלי הקשה, שירה ערבית וכלי נגינה ערביים אחרים לסולנים ולנגני הרכבים מזרחיים-ערביים.

 - הקמת הרכב מוזיקלי שמשלב כלים מזרחיים עם כלים מערביים וכן תלמידים ערבים עם תלמידים יהודים, כדי לבצע יצירות מהרפרטואר של מוזיקה מזרחית ערבית.

 - הקמת מקהלה שתורכב מתלמידים ערבים ויהודים ותשיר שירים ערביים.

 - הקמת שיעורי תיאוריה של מוזיקה ערבית כדי ללמד:

 * מקאמאת (סולמות של מוזיקה ערבית).

 * מיזאנים (מקצבים של מוזיקה ערבית).

 * פיתוח שמיעה וסולפג' במוזיקה ערבית.

בתי הספר הערביים האמורים להשתתף בתוכנית הם:

 - בית הספר "אלטרה סנטה"

 - בית ספר "אלמנארה".

 - בית ספר אלאמל.

bottom of page