top of page

צוות המחלקה

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

פבל שפירא

מורה לגיטרה קלאסית ואקוסטית

בן 41, עובד בקונסרבטוריון עכו משנת 2010.  .תלמידיו ניגשים לרסיטל בגרות בנגינה.

בוגר אקדמיה למוסיקה בירושלים..

bottom of page