top of page

תקנון

תוכנית שנתית

תקנון הרשמה - הקונסרבטוריון העירוני עכו

1. שנת הפעילות  תחל בתאריך 1.9.2021 ותסתיים ב- 15.7.2022.

לימודי הנגינה בבתי הספר יתחילו ב- 1.9.2021 ויסתיימו ב- 30.6.2022.

2. אופן ההרשמה והסדר תשלום לשיעורי המוסיקה בקונסרבטוריון.

אופן ההרשמה:

•    התשלום יבוצע מראש עבור כל שנת הפעילות, באמצעות הוראת קבע בבנק, כרטיס אשראי, בתוספת עמלה או המחאות דחויות.

התשלום הינו חודשי ויבוצע כל 16 לחודש קלנדרי.

•    על המשתתף יחולו הוצאות או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה או הוראת קבע מכל סיבה שהיא וכן דמי טיפול בסך 15 ₪.

•    מחירי השיעורים נקבעים על פי חישוב שנתי גלובלי, מספר השיעורים לתלמיד בשנה הינו 40 בקונסרבטוריון ו-38 בבתי הספר. במהלך שנת הלימודים יוקצו מועדים להחזרי שיעורים במידת הצורך. תשלומי ההורים מתייחסים לנגינה פרטנית ולחזרות הרכבים.

פעילות העשרה כוללת - שעורי העשרה: תורת המוסיקה, ספרות המוסיקה, פיתוח שמיעה ונגינה בהרכבים קאמריים (על פי שיקול דעת המורה ורמת התלמיד) בנוסף מתקיימות -  סדנאות, כיתות אמן ורסיטלים. פעילות זו, שבפיקוח משרד החינוך, מתבצעת ע"י מורים מקצועיים וכוללת בקרת התקדמות בלימודים וניתנת לתלמידים ללא עלות נוספת.

3.  נהלי ביטול שיעורים  והחזר בגין שיעורים שבוטלו.

בקשה להפסקת פעילות תוגש עד ה- 30 לחודש. יש להודיע למשרד על הפסקת לימודים באמצעות טופס ביטול שיעורים. יובהר שלא יתאפשר החזר כספי רטרואקטיבי.

* ביטול השתתפות/אי השתתפות בשיעור מחייב בתשלום מלא של אותו חודש. המשתתף יהיה רשאי להמשיך בשיעורים עד סוף החודש.

* הקפאת פעילות - לא תתאפשר הקפאה של שיעורים למעט מקרים חריגים כגון מחלה ממושכת אבל בהם יש להציג מסמכים רלוונטיים.

* ביטול השתתפות בשיעורים יתאפשר עד לתאריך 31.4.2022 בלבד, בנוסף, ביטול הרשמה עד לתאריך זה יתבצע אך ורק בסוף כל חודש.

מחודש מאי ואילך הפסקת לימודים תחויב ב- 2 תשלומים נוספים.

תלמיד המסיים את לימודיו בקונסרבטוריון מחויב בהמשך התשלומים עד להחזרת  הציוד שקיבל (כלי ספרים תלבושת וכ"ו).

* החזר בגין שיעורים שבוטלו :

1. שיעור שיבוטל ביוזמת התלמיד מכל סיבה שהיא - לא יוחזר ולא יזוכה בהחזר תשלום.

2. שיעור שיבוטל ביוזמת מורה - יוחזר שיעור במועד אחר שיתואם ע"י המורה.

* דינם של פעילויות העשרה \ מפגשים מוסיקליים מופעים \ בחינות כדין שיעור.

הנחות:

תושבי עכו זכאים להנחה בהתאם לקריטריונים של העירייה, יש להגיש למשרד צילום ת"ז כולל ספח, 3 תלושי שכר אחרונים, מכתב נלווה.

הועדה מתכנסת בסוף נובמבר. את המסמכים יש להגיש למזכירות הקונסרבטוריון
עד התאריך 31.10.2021.

•    רישום התלמיד ומסירת פרטיו מהווה אישור של המשתתף לקבלת עדכונים על פעילות הקונסרבטוריון בין היתר באמצעות הודעה אלקטרונית הודעת S.M.S  או הודעה בפייסבוק של הקונסרבטוריון.
על התלמיד להודיע לקונסרבטוריון בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת מכל סוג.

•   ידוע לי כי במהלך הפעילות ומעת לעת יצולם בני\בתי ע"י הקונסרבטוריון או מי מטעמה, והקונסרבטוריון רשאי לעשות שימוש בתמונות אלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח חופשות:

1.09.2021 - יום שישי - תחילת שנת הלימודים.

6-8.9.2021 - ראש השנה - אין לימודים.

15-16.9.2021 - ערב ויום כיפור- אין לימודים.

20-28.9.2021 - סוכות - אין לימודים

30.11-06.12.2021 -  חנוכה - המשרד יהיה פתוח עד 17:00.

16.3.2022 - פורים - עובדים כרגיל.

10-15.04.2022 - שבוע ראשון של פסח, לימודים כרגיל.

15-21.04.2022 - שבוע שני של חופשת פסח, אין לימודים.

27.04.2022 - ערב יום השואה - הלימודים יתקיימו עד 17:00

03.05.2022 - ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - - הלימודים יתקיימו עד 17:00

04-05.05.2022   ערב יום העצמאות ויום העצמאות - אין לימודים


**תכנו שינויים בלוח הזמנים.

מועדי החזרי שיעורים:

בתאריכים הנ"ל לא יתקיימו שיעורים מלבד שיעורי החזר בתיאום עם המורה לפי הצורך בהתחשב בכלל תלמידי הקונסרבטוריון ועל פי הנחיות למורה.

237001431_2009072182566742_9053851699279939156_n.jpg
bottom of page